قاری یو آه در شانس جمعه مشتق

سئول، 20 ساله (یونهاپ) -- نویسنده یو آه-این قبلاً از این ادعاها استفاده کرده است، مقامات دوشنبه.

این بازیگر که دارای چهار ماده غیرمجاز -- پروپوفول، ماری جوانا، متدرین و کتامین است - - یک آزمایش پزشکی قانونی، جمعه پس از این روش در آژانس متروپولیتن سئول انجام نشد، گفت.

بعد از همه چیز شروع شد و خریدهای یو پروپوفول برای اهداف غیرپزشکی سال 2021 بود.

< p> بازیگر یو آه این (یونهاپ)

ycm@yna.
co.
kr
(END)

بهترین های وب
نظر کاربران
مطلب خوبی بود
بهترین مطلبی بود که خونده بودم