صنایع STX دارای هژمونیک است

سئول، 23 دسامبر (یونهاپ) -- شرکت صنایع STX در روز جمعه این سرمایه را اعلام کرد.

بر اساس یک پرونده، گروه همتا 89,418 سهم ارزان قیمت را به ارزش 200,000 وون دریافت کرد.
اتفاقاً به سرمایه گذارانی که تعیین کرده اند فروخته می شود.

(END)

بهترین های وب
نظر کاربران
مطلب خوبی بود
بهترین مطلبی بود که خونده بودم